usos.edu.pl Portal USOS

usos.edu.pl
Title: Portal USOS
Keywords:
Description: Portal USOS Portal USOS Szukaj Wyszukiwanie w witrynie: Primary links O USOS Kontakt Publikacje Dla zalogowanych In English Kalendarium Pocz?tki USOS si?gaj? 1999 roku. W kalendarium opisane s? w kole
usos.edu.pl is ranked 1582335 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,474. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. usos.edu.pl has 43% seo score.

usos.edu.pl Information

Website / Domain: usos.edu.pl
Website IP Address: 193.0.109.14
Domain DNS Server: ns2.mimuw.edu.pl,ns.mimuw.edu.pl

usos.edu.pl Rank

Alexa Rank: 1582335
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

usos.edu.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,474
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $532
Yearly Revenue: $6,474
Daily Unique Visitors 1,632
Monthly Unique Visitors: 48,960
Yearly Unique Visitors: 595,680

usos.edu.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0
Date Wed, 17 Aug 2016 08:18:15 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

usos.edu.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

usos.edu.pl Traffic Sources Chart

usos.edu.pl Similar Website

Domain Site Title

usos.edu.pl Alexa Rank History Chart

usos.edu.pl aleax

usos.edu.pl Html To Plain Text

Portal USOS Portal USOS Szukaj Wyszukiwanie w witrynie: Primary links O USOS Kontakt Publikacje Dla zalogowanych In English Kalendarium Pocz?tki USOS si?gaj? 1999 roku. W kalendarium opisane s? w kolejno?ci odwrotnie chronologicznej wszystkie wa?ne wydarzenia z ?ycia systemu i wdra?aj?cych go uczelni. Wyró?nienia W roku 2007 europejska organizacja zajmuj?ca si? problematyk? informatyzacji wy?szych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyzna?a MUCI za USOS presti?ow? nagrod? EUNIS Elite Award of Excellence. Prezentacje USOS oraz jego modu?y i aplikacje stowarzyszone przedstawione zosta?y w licznych artyku?ach i prezentacjach, tworzonych na potrzeby konferencji i szkoleń oraz na zamówienie czasopism, zarówno informatycznych, jak i zwi?zanych tematycznie ze szkolnictwem wy?szym. Twórcy USOS jest wspóln? inicjatyw? najbardziej presti?owych polskich szkó? wy?szych. Obecnie w jego rozwoju najaktywniej uczestnicz? m.in. * Uniwersytet Warszawski * Uniwersytet Miko?aja Kopernika * Uniwersytet Jagielloński * Politechnika Rzeszowska Do??cz do nas Zgodnie z regulaminem MUCI uzyskanie prawa do u?ytkowania USOS wi??e si? z przyst?pieniem uczelni do MUCI w charakterze cz?onka stowarzyszonego w ramach projektu USOS. Cz?onkiem stowarzyszonym MUCI mo?e zosta? ka?da szko?a wy?sza w Polsce. U?ytkownicy W projekcie USOS uczestniczy obecnie oko?o 40 uczelni. W rankingu uczelni akademickich przygotowanym w 2010 r. przez portal Perspektywy.pl i Rzeczpospolit? uczelnie korzystaj?ce z USOS zaj??y wysokie pozycje, w tym wszystkie trzy "medalowe" miejsca.

usos.edu.pl Whois

Domain Name: USOS.EDU.PL